You are looking at expired version of our website. We will try to redirect you automatically in few seconds.
If your browser does not take you to our current website, please click here.
Този сайт вече не е актуален. Ще ви пренасочим към новия ни сайт.
Ако Вашият браузер не отвори новата ни страница, моля кликнете тук.
За IBS|Кариери|Контакти
IBS Systems and Technologies
НОВИНИ И СЪБИТИЯ
 Digg this     Save to del.icio.us   |   

Бързи връзки:
Откриване на процедура за определяне на доставчик на услуги
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013
Открита процедура BG161PO003-2.1.04 „Технологична модернизация на малки и средни предприятия”
Изпълнение на договор BG161PO003-2.1.04-0495-00001/ TMM-02-83/17.07.2009, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

О Б Я В А
за
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл.1, ал.1 и чл. 7 от Постановление № 55 на МС от 12 март 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз,

АЙ БИ ЕС – БЪЛГАРИЯ ЕООД

със седалище в гр. София 1407 и адрес на управление: ул. Трепетлика 1, ап. 3, адрес за кореспонденция: София 1172 ул. Пимен Зографски № 4, тел.: 9615455, факс: 9615456, Интернет адрес : www.ibs.bg, лице за контакт: Горан Владимиров Ангелов,
на длъжност Управител, тел.: 9615455
в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.1.04-0495-00001/ TMM-02-83/17.07.2009, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013,

Oбявява процедура за определяне на изпълнител – открит избор, с обект : „Консултантски услуги за съживяване на нов хардуер и софтуер, интеграция със старите мощности, виртуализация”

Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: София 1172 ул. Пимен Зографски № 4, сгр.1 , офис 1 всеки работен ден от 09:00 ч. до 18:00 ч.

Пояснителният документ е публикуван на следните Интернет адреси www.ibs.bg., www.ibsme.org .

Оферти за участие се приемат всеки работен ден от 09:00 ч. до 18:00 ч. на адрес София 1172 ул. Пимен Зографски № 4, сгр.1 , офис 1.
Срокът за предаване на оферти изтича в 18:00 на 6.04.2010г. (ден, месец, година).

Обявата ще бъде публикувана на интернет страницата на ИАНМСП – www.ibsme.org.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативната програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Ай Би Ес – България ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Пояснителният документ можете да изтеглите тук. Poiasnitelen dokument Uslugi.pdf

Първия Български Бутон за споделяне

Актуално
Lenovo - The Best Engineered PC
Открийте уникалните възможности на продуктите, проектирани от най-добрите инженери в света!
LANDesk Starter Pack за TVT
Lenovo и Landesk променят начина, по който управлявате РС инфраструктурата.
SENSE FUTURE - INNOVATE NOW